Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://bip.spniemstow.pl

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Słota, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48768418894. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szkoły im. Janusza Korczaka w Niemstowie są trzy wejścia. Jedno wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na korytarzach szkoły nie ma progów. Szkoła nie posiada windy. Przed budynkiem szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport zD Punkt Przedszkolny w Miłoradzicach pdf 2.78 MB Paulina Wiśniewska
Raport zD Punkt Przedszkolny w Niemstowie pdf 2.76 MB Paulina Wiśniewska
Raport zD Punkt Przedszkolny w Osieku pdf 2.76 MB Paulina Wiśniewska
Raport zD SF w Osieku pdf 2.77 MB Paulina Wiśniewska
Raport zD SP w Niemstowie pdf 3.09 MB Paulina Wiśniewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 19:30 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 kwiecień 2021 13:02 Paulina Wiśniewska